امروزت را زندگى کن
نه دیروز را...
نه فردا را...
فقط امروز
لحظه هاى زندگیت را آباد کن
هرگز امروزت را به فردا اجاره نده❌✋

 

گاهی دلم میسوزد...
برای چشمانم !!!
که تمام تاوان این
"دل به تاراج رفته"را
 آنها دارند ...
      پس میدهند !!!!
عاشق ناشناس ...